ลงทะเบียนลูกค้าองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน

เอกสารที่ใช้

เอกสารที่ต้องการใช้

๐ เอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรอง
๐ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือ เจ้าของผู้จดทะเบียน (ถ้ามี)
๐ สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม หรือเจ้าของผู้จดทะเบียน (ถ้ามี)
๐ กรณีจดทะเบียนผู้เสียภาษี  ภพ.20 (ถ้ามี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel : 02-5740470
Wep : deeprices.com
E-mail : admin@deeprices.com
Line : @deeprices

กรอกข้อมูล

    ชื่อผู้ติดต่อ*

    อีเมล*

    เบอร์ติดต่อ*

    ชื่อองค์กร / หน่วยงาน*

    แนบเอกสาร